المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : cours de chimie


القماح
11-27-2018, 04:08 PM
les espèces chimiques (https://drive.google.com/file/d/1q2GZEz3tq7Ybdq4RC4eQ4CAR1lww1XW9/view?usp=sharing)

Extractin, séparation et identification d'espèces cimiques (https://drive.google.com/file/d/1RDv47UKdqmLg1VayRJTMW_6sWkzCHRcf/view?usp=sharing)

Synthèse des espèces chimiques (https://drive.google.com/file/d/1h13G4vTfTpctxxMAkzL0zEq9ckWfesVb/view?usp=sharing)

Le modèle de l'atome (https://drive.google.com/file/d/1MC29IGlPtEBO-bKFg-i8upLxYNo6zRVU/view?usp=sharing)

Géométrie de quelques molécules (https://drive.google.com/file/d/1BdNcGq4YhXPTy45Xkvts140pnooKFCyp/view?usp=sharing)

Classification périodique des éléments chimiques (https://drive.google.com/file/d/1yXvTJQfkl-WVe_XEWJF95aj07SL1spLN/view?usp=sharing)

la quantité de matière (https://drive.google.com/file/d/1gAmZxoA6EQbZoiTb2OyesHAUGUuMurv2/view?usp=sharing)

la concentration molaire (https://drive.google.com/file/d/1H8ir1mAgo9-UNybhccM-MtlXXl5UP6I6/view?usp=sharing)